Amaç ve Konusu

Şirketin amacı, lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazasına ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda şirket aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

 • Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması

  Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve standartlara uygun hale getirmek üzere temizlenmesi, ayıklanması, elenmesi, kurutulması ve şartlandırılması, ambalajlanması, depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi lisanslı depoculuk faaliyetlerini icra etmek, ilgili mevzuatına uygun olmak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, depolanmaya uygun nitelikteki temel ve işlenmiş tarım ürünlerine dayalı ya da ilişkili ticaret, antrepoculuk, taşıma ve nakliyecilik ile sigortacılık yapmak, yurt içinde ve yurt dışında sanayi tesisi, fabrika, imalathane, depo, satış mağazası ve şubeler kurmak, açmak, kiralamak ve işletmek, işleme, kurutma, ayıklama ve benzeri diğer konularda faaliyette bulunmak,

 • Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetler

  Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında konusuyla ilgili her türlü hukuki işlemi yapmak, ürün senedi düzenlemek ve iptal etmek, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam etmek,

 • Şirketin bilançosundaki öz kaynağının depolaması

  Şirketin bilançosundaki öz kaynağının depolama kapasitesine tekabül eden ürün rayiç bedelinin altına düşmemesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması kaydıyla kurduğu veya iştirak ettiği şirketlere, ayni veya nakdi sermaye koymak veya bu şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak etmek, bunların pay senetlerini ve sermaye paylarını ya da intifa senetlerini satın almak veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarına kabul etmek,

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alma

  Şirketin bilançosundaki öz kaynağının depolama kapasitesine tekabül eden ürün rayiç bedelinin altına düşmemesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması kaydıyla kurduğu veya iştirak ettiği şirketlere, ayni veya nakdi sermaye koymak veya bu şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak etmek, bunların pay senetlerini ve sermaye paylarını ya da intifa senetlerini satın almak veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarına kabul etmek,

 • Kendi ihtiyaçları için bankalardan kredi alımı

  Kendi ihtiyaçları için bankalardan, iç ve/veya dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak,

 • Hukuki ya da işletme ile ilgili konularda hizmet sağlama

  İştirak ettiği şirketlere hukuki ya da işletme ile ilgili konularda hizmetler sağlamak, bu şirketlerin muhasebe, tahsilât, personel eğitimi gibi maddi kaynaklar ve insan kaynaklarına ilişkin tüm müşterek hizmetlerini, toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütmek ve bu konularda kendilerine yardımcı olmak,

 • Ticari mülkiyet haklarını iktisap etmek

  Marka, ihtira beratı, know-how ve diğer her türlü sınaî ve ticari mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ya da bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

 • Gayrimenkullerle ilgili değerleme yapmak

  Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış veya başkaca şekillerde taşınır veya taşınmazlar, maddi veya gayri maddi haklar edinmek, kiraya vermek, taşınmazları üzerinde tesisler kurmak, gayrimenkullerle ilgili değerleme yapmak veya yaptırmak, bunun dışında kendi depoları ve diğer taşınmazları ile ilgili işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla yapmak,

 • Hukuki tasarruflarından doğan hakların teminat altına alınması

  Amaç ve konusu ile ilgili olarak; her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının teminat altına alınması ve tahsili için icra yoluna başvurmak, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapudan tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak, önceden Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla kefil olmak, her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek, bu işleri yapmak veya yaptırmak, sosyal tesisler meydana getirmek, işletmek, gerektiğinde bu tesisleri devretmek, satmak,

 • Uluslararası kuruluşlara üye olmak

  Gerekli makamlardan izin almak kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bunlarla müşterek hizmetler ifa etmek,

 • Yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında işbirliğinde bulunmak

  5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve diğer mevzuata uygun olması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması şartıyla; yurt dışında da yapmak, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında iş birliğinde bulunmak ve bunlarla birlikler kurmak.

Evlik Tarım bir ABH iştirakidir.

Evlik tarım Konya / Çumra ve İsmil'de hizmet vermektedir.

Evlik Tarım Konya / Çumra ve İsmil
Evlik Tarım 2.850 m2 büyüklük
Evlik Tarım 2.650 m2 genişlik
Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir. Evlik Tarım bir ABH iştirakidir.